LOCATIONTraffic and Map


 
Departure Route
Yilan Freeway No. 5 → Yilan Interchange → Yilan → Yuanshan  Taiwan 7 lines north cross highway → Mingchih  Resort
or
Freeway No. 5 → 
 Lotung Interchange → Sansing →  Atayal bridge → Taiwan 7 lines north cross highway → Mingchih  Resort
Taoyua  Daxi  Cihu Sanmin Baling Mingchih Resort